Bel (072) 5401095 >>

Missie en Visie

Missie De Wegwijzer

RK basisschool De Wegwijzer helpt uw kind wijzer op weg

De school heeft een groot vertrouwen in de mogelijkheden van kinderen: kinderen willen graag voelen dat ze gewaardeerd worden zoals ze zijn en dat ze nog veel meer kunnen. Verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen bij kinderen is belangrijk voor de kinderen zelf en voor het klimaat in de school en klas. De school ziet het als taak om kinderen een "goed mens" te laten worden door ze op te voeden en uit te laten groeien tot sociaal evenwichtige persoonlijkheden. Leerkrachten hebben hierin een voorbeeldfunctie. Tijdens hun schoolloopbaan willen we de kinderen uitrusten met voldoende kennis en vaardigheden om hun weg te vinden en de juiste keuzes te kunnen maken voor het vervolgonderwijs.

Visie De Wegwijzer

De Wegwijzer is een school die hoge verwachtingen van kinderen heeft. Ze worden uitgedaagd om de grenzen van hun kunnen op te zoeken. Door kinderen een gestructureerde leeromgeving te bieden en door een veilig pedagogisch klimaat te creëren bieden we een basis waarbinnen dit mogelijk is.

Door een verantwoord klassenmanagement van de groepsleerkrachten m.b.v. groepsplannen streven we naar passend onderwijs voor alle kinderen. Hierdoor kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Door het aanleren van vaardigheden die de zelfstandigheid bevorderen en activiteiten waarbij kinderen zelf verantwoordelijkheid zijn, willen we dit proces ondersteunen.

Taal is de sleutel van het schoolsucces! Gezien de leerlingenpopulatie en de wijk waarin de school zich bevindt is de aandacht voor taal essentieel. Door een gezamenlijk VVE programma van peuterspeelzaal en kleutergroepen wordt een totaalprogramma aangeboden waarmee de doorgaande ontwikkeling wordt gewaarborgd. Bij de keuzes van methoden en hulpmaterialen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ontwikkeling van de taalvaardigheid van de kinderen.

Informatietechnologie gaat een steeds grotere rol spelen binnen het onderwijs. De school zal deze middelen gebruiken ter ondersteuning van het onderwijs en kinderen leren om op een verantwoorde wijze met deze middelen om te gaan.

Je veilig en geborgen voelen zijn twee essentiële basisvoorwaarden, doch niet altijd vanzelfsprekend voor de kinderen van De Wegwijzer. Het team vindt het belangrijk om deze twee voorwaarden zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Daarnaast willen we graag dat kinderen open staan en waardering hebben voor elkaar en de wereld om hen heen. We gebruiken hiervoor o.a. de methode "De Vreedzame School’’ met de daarbij gemaakte afspraken en regels vanuit school, waardoor de kinderen leren hoe ze goed met elkaar om kunnen gaan.

De authenticiteit van de kinderen is uniek. De school wil dit respecteren en het als uitgangspunt gebruiken voor de verdere ontwikkeling van het kind.

Ouders zijn op school altijd welkom. Samen met ouders willen we de opvoeding van kinderen verder ondersteunen en knelpunten in de opvoeding helpen oplossen. Daarnaast willen we ouders betrekken bij onderwijskundige activiteiten om de betrokkenheid bij de school en hun kind te vergroten.

De school wil zijn pedagogische visie verbreden met ouders en alle organisaties vanuit de wijk. Hierdoor ontstaat een sociaal netwerk waarbinnen kinderen met eenzelfde benadering en aanpak in aanraking komen. Kinderen leren hierdoor hun sociale vaardigheden toe te passen ook buiten de school. Zij worden betrokken bij hun omgeving waarmee participatie en gemeenschapszin worden bevorderd. De opvoedingsverantwoordelijkheid wordt gedeeld met verschillende instanties in de wijk waardoor ouders er niet meer alleen voor staan.

Het pedagogisch beleid van wijkinstellingen wordt versterkt (aan de hand van de Vreedzame Schoolmethode). Alle organisaties gebruiken dezelfde afspraken over hoe kinderen met elkaar en met conflicten omgaan, zoals op school is geleerd en geoefend.

Dat maakt het met elkaar omgaan in de wijk veel gemakkelijker. De school hoopt hiermee te bereiken dat de kinderen zich in de wijk veiliger voelen.

Contact

De Wegwijzer
Stalpaertstraat 3
1813 CG Alkmaar
tel. 072-5401095
de.wegwijzer@saks.nl

De Waaier
tel. 06-10219285
de.wegwijzer@saks.nl 

Aanmelden >>