Bel (072) 5401095 >>

Onze school en het programma

 

De doelgroep 

Neveninstromers, kinderen die net in Nederland zijn komen wonen en de Nederlandse taal niet of nauwelijks spreken in de leeftijdsgroep is van 6 tot 13 jaar. Als een kind bij aanmelding 12 jaar is, wordt het doorverwezen naar de Taalklas van het Stedelijk Daltoncollege, het P.C.C. of van het Jan Arentzcollege. De kinderen die worden toegelaten moeten aangemeld zijn bij een van de Alkmaarse basisscholen.

Kinderen van buiten Alkmaar kunnen ook geplaatst worden op De Waaier. Deze leerlingen worden ingeschreven bij De Wegwijzer gedurende de periode van verblijf op De Waaier. Voor deze doelgroep is een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Doelstelling 

Wij bieden de kinderen een stabiele, rustige, veilige omgeving om op eigen kracht en eigen niveau tot ontwikkeling te komen.

Waar kinderen zich sociaal en emotioneel gewenst voelen in hun nieuwe thuisland. Waar ze elkaar leren waarderen en waar ze erkenning krijgen voor hun achtergrond. Waar elk kind zichzelf mag zijn, kan vertrouwen op de ander en samen met anderen leert werken, delen en ontwikkelen.

De doelstelling van De Waaier is een versnelde, doelgerichte opbouw en uitbreiding van de passieve en actieve Nederlandse woordenschat. De norm hierbij is minimaal 2500 woorden bij jonge kinderen en 4000 woorden bij oudere kinderen in 1 jaar. Wij proberen de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, het lezen, schrijven, rekenen en wereldoriëntatie van de leerlingen in 1 jaar tijd zover te brengen dat zij in het reguliere onderwijs beter kunnen aansluiten en functioneren. Daarbij zoeken we de verbinding met elkaar en, daar waar mogelijk, met de reguliere groepen.

Inhoud van de activiteiten 

Wij besteden elke dag, in taalniveaugroepen veel aandacht aan het uitbreiden van de passieve en daarna de aktieve woordenschatuitbreiding met het woordenschatprogramma Mondeling Nederlands Nieuw en Logo3000.
 
Taal: het  Woordenschatprogramma Logo3000 is een methode voor Mondeling Nederlands en woordenschatuitbreiding. Wij gebruiken deze methode gecombineerd met Mondeling Nederlands Nieuw en Mijn eerste woordenboek Nederlands.
De lessen zijn in de volgende  thema's opgedeeld: School en vrienden, Wonen en vervoer, Het lichaam en kleding, Beroepen, De Natuur en dieren, Gevoelens en familie, Eten en Feest, Sport en spel.
Andere taalmethodes die we zelfstandig laten gebruiken zijn Stenvert Woordenschat, Horen, zien en schrijven-digitaal en Logo3000 digitaal.
 
Lezen: alle kinderen leren technisch lezen op hun eigen niveau.
Voor de een is dat Veilig leren lezen, Lezen doe je overal, of lezen met de Leeslijn.
Begrijpend lezen via onze methodes Veilig leren lezen, Schooltaal, Rondje wereld, Nieuws over Nederland en Jippie.
 
Rekenen: de kinderen rekenen op hun eigen niveau met Kwint, een rekentaalmethode waarin de rekenbegrippen/woorden aangeleerd worden.
Daarnaast werken de kinderen met Wereld in getallen, Ambrasoft rekenen op de laptop en leren we klokkijken, de tafels, delen, breuken, etc.. Kinderen die op hun moederschool werken met Snappet gaan daarmee op De Waaier verder werken.
 
Zelfstandig werken: alle kinderen maken diverse zelfstandig werkopdrachten op hun eigen niveau. Zij krijgen zo nodig hulp van andere leerlingen en of leerkracht/assistent. Wij vinden het heel belangrijk dat de leerlingen van elkaar leren door te helpen, samen te werken, te verbinden, te ontdekken.
 
Computer: elke dag werken de kinderen ook aan de laptop.
Wij oefenen met de programma's Horen, zien en schrijven digitaal, Veilig leren lezen, Wereld in Getallen, Bloon Spelling, Snappet (alleen als de moederschool dat gebruikt) Woordentrainer, Rondje wereld, Logo3000, Gynzykids en Taalklas. Om thuis te oefenen met wooedenschat, vindt u onder de kop Huiswerk allerlei links. Uw kind kan thuis op het schoolaccount oefenen met Logo3000-digitaal en Horen, zien en schrijven-digitaal. De wachtwoorden krijgt u van de leerkracht.
 
Sociaal emotionele ontwikkeling: Natuurlijk besteden wij ook veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind met de methode Wereldreizigers en Laat maar zien wie je bent. De kinderen hebben vertrouwen in elkaar en de leerkrachten nodig voordat zij zich veilig genoeg voelen om tot leren te komen.Wij verzorgen Rots en watertrainigen om de kinderen te leren omgaan met hun emotie. 
Ook de creatieve vakken als muziek, tekenen, handvaardigheid, gym en dans komen wekelijks aan bod en integreren wij met de schoolvakken en aan de orde zijnde thema's van de woordenschatlessen.
 
Huisvesting
Taalklas De Waaier is in augustus 1993 gestart als een samenwerkingsverband tussen Alkmaarse scholen en scholen uit de regio als Centrale Opvang voor Neveninstromers.
Per 1 augustus 2012 is De Waaier gehuisvest bij De Wegwijzer aan de Stalpaertstraat 3 in Alkmaar.